video bong da

 • Sự đóng góp
 • Thời gian cập nhật 11/10/2021
 • 3 readings
 • Rating 0
 • great
 • Step on

Giới thiệu về video bong da

xem bong da k+ truc tuyen

Suy nghĩ về chiến lược phát triển đô thị kiểu mới của nước tôi

 • Sự đóng gópNakamoto
 • Cập nhật thời gian2015-09-28
 • Đọc705 lần
 • ghi bàn4
 • tuyệt vời56
 • Bước lên0

Yang Weizhong

(Cao đẳng nghề xây dựng đô thị Quảng Châu, Quảng Châu 510925, Quảng Đông)

Tóm tắt: Đô thị hóa mới là con đường phát triển đô thị hóa chuyên sâu, thông minh, xanh và các-bon thấp. Xây dựng và phát triển các thành phố, thị xã kiểu mới ở nước ta hướng tới con người và chú trọng nâng cao chất lượng và mức sống của nông dân sẽ là chiến lược phát triển kinh tế chủ yếu của Đảng và đất nước trong những thập kỷ tới. Để tránh những hậu quả không mong muốn của các phương pháp phát triển rộng rãi trong quá trình xây dựng đô thị hóa trong quá khứ và để thực hiện tốt hơn các mục tiêu phát triển của quá trình xây dựng đô thị mới, thiết kế cấp cao nhất cần được chú trọng, và xây dựng một quy trình tinh chỉnh, tiêu chuẩn hóa và chiến lược phát triển khoa học là khâu ưu tiên hàng đầu hiện nay.

Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
Từ khóa: đô thị hóa mới; chiến lược phát triển; gắn kết đô thị - nông thôn; hướng tới con người

Thư viện Trung Quốc Số phân loại: F299.2 Mã nhận dạng tài liệu: A doi: 10.399 / j. Issn. 1665-2272.2015.06.010

0 Giới thiệu

Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, việc đẩy mạnh xây dựng và phát triển đô thị kiểu mới là chiến lược chủ yếu để đổi mới và phát triển sâu rộng trong lĩnh vực xây dựng kinh tế ở nước ta trong thời kỳ mới, và nó cũng là một trong những trọng tâm được chú ý nhất trong lĩnh vực xây dựng kinh tế. Đô thị kiểu mới là con đường phát triển đô thị hóa chuyên sâu, thông minh, xanh và các-bon thấp. Làm thế nào để khám phá một con đường phát triển đô thị hóa mới mang đặc sắc Trung Quốc phù hợp với nhu cầu cải cách và phát triển đổi mới ngày càng sâu rộng là một chủ đề quan trọng mà các học giả, chính phủ và các đồng nghiệp liên quan cần khẩn trương nghiên cứu và giải quyết. Dựa trên những vấn đề trong quá trình phát triển đô thị kiểu mới của đất nước tôi, bài viết này tiến hành nghiên cứu đặc biệt và đưa ra các khuyến nghị về cách thực hiện thiết kế cấp cao hiệu quả và xây dựng chiến lược tổng thể về phát triển đô thị kiểu mới trong tương lai của đất nước tôi.

1 Thực trạng và những vấn đề chính của quá trình phát triển đô thị hóa ở nước tôi

Sau hàng chục năm phát triển, công cuộc xây dựng đô thị hóa hiện nay của nước ta đã thể hiện nhiều đặc điểm: tốc độ phát triển đô thị hóa đang tăng nhanh và ổn định; đô thị hóa và công nghiệp hóa song hành với nhau; hệ thống đô thị ngày càng hoàn thiện, bố cục từng bước hợp lý; thúc đẩy sự dịch chuyển dân cư ngày càng tăng. Tuy nhiên, trong vài thập kỷ qua, Trung Quốc cũng đã phải trả giá rất đắt trong quá trình thúc đẩy đô thị hóa, như định hướng phát triển đô thị hóa, những tư tưởng cơ bản và chỉ đạo về xây dựng đô thị, việc sử dụng đất hợp lý, và tác động của cơ cấu công nghiệp, trong công tác điều chỉnh, quy hoạch tổng thể còn nhiều vướng mắc, nổi bật ở các khía cạnh sau:

(1) Tư tưởng chỉ đạo, chỉ đạo về xây dựng và phát triển đô thị hóa đã bị lệch lạc nhiều, quá coi trọng việc mở rộng quy mô thành phố, thị xã, còn coi nhẹ việc xây dựng và phát triển đô thị hóa con người. Cốt lõi của đô thị hóa phải là không ngừng nâng cao mức sống của nông dân bằng cách thực hiện chuyển dịch lao động dư thừa về nông thôn, và cuối cùng là nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống của toàn dân. Đô thị hóa không chỉ là quá trình mở rộng dân số đô thị và quy mô sử dụng đất, mà còn là quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xã hội và chức năng đô thị, thực hiện sự gắn kết giữa thành thị và nông thôn, sự thâm nhập lẫn nhau của văn minh thành thị và nông thôn, và quá trình kết tủa liên tục và hình thành văn hóa thành thị và nông thôn. Tuy nhiên, một số chính quyền địa phương hiểu đô thị hóa là hiện đại hóa trong quá trình xây dựng và phát triển đô thị. Theo tư tưởng chỉ đạo này, công việc phá dỡ và xây dựng quy mô lớn sẽ được thực hiện và chúng tôi sẽ cố gắng tạo ra những thay đổi lớn về diện mạo của các thành phố và thị trấn trong một thời gian ngắn và đóng vai trò như một chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của các chính phủ ở tất cả các cấp. Việc xây dựng đô thị hóa như vậy sẽ thay đổi cách nhìn trong ngắn hạn, nhưng hệ thống quản lý đô thị, hệ thống dịch vụ và phát triển công nghiệp cấp ba đô thị, xây dựng văn hóa đô thị còn xa nhau.

(2) Quá trình đô thị hóa đất đai diễn ra quá nhanh, nhưng tác động của sự dồn tụ dân cư vẫn chưa thành hiện thực. Theo số liệu thống kê liên quan, từ năm 2000 đến năm 2005, diện tích xây dựng của hơn 600 thành phố trên cấp quận ở nước tôi đã tăng 44,93%. Trong cùng thời kỳ, tốc độ tăng dân số thường trú của các thành phố này là thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng của khu vực xây dựng đô thị, dân số đô thị của cả nước chỉ tăng 22,45% (xem Hình 1). Mặc dù trong những năm gần đây, tốc độ tăng đô thị hóa đất đai đã được kiềm chế ở mức độ nhất định dưới sự kiểm soát vĩ mô chặt chẽ của chính quyền trung ương, nhưng thực tế là một số chính quyền thành phố không ngần ngại chiếm dụng một lượng lớn đất canh tác và thực hiện. mở rộng đô thị nhằm thúc đẩy phát triển và xây dựng đô thị., và mục tiêu chiến lược quan trọng là chuyển dân cư nông thôn ra thành phố đã không đạt được tương ứng.

(3) cấu trúc kép đô thị-nông thôn độc đáo của nước tôi hạn chế nghiêm trọng sự phát triển của đô thị hóa. Sau khi thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, do mâu thuẫn giữa phương thức sản xuất nông nghiệp lạc hậu và phương thức phát triển công nghiệp hóa, dân cư nước ta bị phân chia giả tạo thành hộ khẩu nông thôn và hộ khẩu thành thị, hình thành nên thành thị - nông thôn duy nhất của nước ta. cấu trúc kép, đã hạn chế nghiêm trọng việc xây dựng và phát triển đô thị hóa. Sau khi cải cách và mở cửa, để thúc đẩy xây dựng và phát triển đô thị hóa, hệ thống hộ khẩu, hệ thống an sinh xã hội, việc làm và hệ thống giáo dục của nước tôi đã có một loạt thay đổi. mà cản trở sự phát triển của đô thị hóa vẫn chưa được thay đổi hoàn toàn. Đồng thời, chính sách đất đai nông thôn và thành thị khác nhau của nước ta cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc xây dựng và phát triển đô thị hóa.

(4) sự phát triển vùng, quy mô và trình độ đô thị của nước tôi không có sự phối hợp. Đánh giá về hình thức và mức độ phát triển đô thị hóa hiện nay trên cả nước, do sự mất cân đối của các nguồn lực ở các vùng, mức độ phát triển đô thị hóa ở các vùng, quy mô và mức độ là hết sức không đồng đều. Các đô thị tập trung ở những khu vực có tốc độ phát triển kinh tế nhanh hơn được phát triển tốt, có sức cạnh tranh mạnh mẽ hơn và thu hút một lượng lớn dân cư thường trú. Tuy nhiên, ở góc độ quốc gia, nhiều thành phố vừa và nhỏ với nguồn tài nguyên tương đối khan hiếm vẫn đang trong giai đoạn đầu của quá trình đô thị hóa, nền kinh tế và năng lực cạnh tranh vùng còn thiếu nghiêm trọng nên khó có thể thu hút thêm người dân thường trú. đã áp dụng các chính sách hội nhập và kinh tế quốc gia nhất định., có thể có tiềm năng phát triển lớn hơn trong tương lai.

(5) Quy hoạch đô thị hóa và hệ thống quản lý tương ứng đã tụt hậu nghiêm trọng so với nhu cầu thực tế của phát triển đô thị hóa. Hiện tại, quy hoạch đô thị hóa của nước tôi và các hệ thống quản lý liên quan về cơ bản dựa trên các phương pháp quản lý quy hoạch của nền kinh tế kế hoạch, hoặc sao chép kinh nghiệm của nước ngoài, chưa xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế của phát triển đô thị hóa của nước tôi và khái niệm “dân -khái niệm phát triển khoa học có định hướng ". Nó phù hợp với các chính sách và kế hoạch quản lý phát triển đô thị hoá tương ứng của nước tôi. Đồng thời, do nhu cầu lợi ích của các vùng, các sở và các nhóm lợi ích khác nhau, một số chính sách quy hoạch và quản lý phát triển đô thị hóa còn xa rời điều kiện thực tế và nhu cầu thực tế, thậm chí hoàn toàn không nhận thức được chúng đã tích tụ những mâu thuẫn xã hội khác nhau và có nhiều tác động đến môi trường.

2 Suy nghĩ về chiến lược phát triển đô thị hoá mới của nước ta trong thời kỳ mới

Trước thực trạng nêu trên và những vấn đề phát triển đô thị hoá của nước ta, việc xây dựng và phát triển đô thị hoá của nước ta trong thời kỳ mới cần được chú trọng thiết kế trên cơ sở tình hình thực tế hiện nay, kết hợp với mục tiêu chung của nước ta là xây dựng phát triển đô thị kiểu mới phù hợp với sự phát triển lành mạnh trung và dài hạn của nước ta.Chiến lược phát triển xây dựng đô thị kiểu mới. Qua nghiên cứu và suy nghĩ, chiến lược phát triển xây dựng đô thị mới của nước tôi cần tập trung vào các khía cạnh sau để được thống nhất nghiên cứu xây dựng:

(1) Việc xây dựng đô thị hóa kiểu mới “hướng tới con người” và phát triển đô thị hóa chuyên sâu, thông minh, xanh và các-bon thấp phải là mục tiêu chiến lược chính của phát triển đô thị hóa trung và dài hạn của nước ta. nước tôi là nước xã hội chủ nghĩa, mục đích cơ bản của phát triển kinh tế và xây dựng xã hội chủ nghĩa là không ngừng nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Trong quá trình đô thị hóa, phải coi trọng nhu cầu thực tế của nông dân, gắn kết hữu cơ giữa phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nông dân, lấy nâng cao chất lượng cuộc sống của nông dân làm mục tiêu cơ bản của xây dựng và phát triển đô thị hóa. Thực hiện một con đường phát triển đô thị mới chuyên sâu, thông minh, xanh và các-bon thấp là nhu cầu cho sự phát triển đồng bộ của con người và môi trường và thực hiện sự phát triển lành mạnh và bền vững của nền kinh tế nước ta. Phát triển trên diện rộng vượt quá khả năng chịu đựng của môi trường sẽ mang lại những sự kiện thảm khốc và không có lợi cho sự phát triển kinh tế bền vững và lành mạnh.

(2) Con đường phát triển theo chiều sâu đòi hỏi việc sử dụng đất phải được tiết kiệm càng nhiều càng tốt để thực hiện quy hoạch thống nhất và sự phát triển đồng bộ của quá trình đô thị hóa trên cả nước. Đất đai là tài nguyên không tái tạo, đặc biệt quý giá đối với đất nước đông dân như nước ta. Đi theo con đường phát triển theo chiều sâu là đòi hỏi mọi người phải tận dụng tối đa các nguồn lực hạn chế trong xây dựng đô thị hóa để đạt được lợi ích lớn nhất. Việc phát triển xây dựng đô thị kiểu mới cần đạt được một nước cờ, một quy hoạch thống nhất và phối hợp phát triển theo đường lối quy hoạch tinh chỉnh, tránh mô hình phát triển độc lập và phát triển theo chiều rộng trước đây.

(3) Từng bước thay đổi cơ cấu kép giữa thành thị và nông thôn và hiện thực hóa mô hình cơ cấu quản trị gắn kết thành thị - nông thôn. Cấu trúc kép thành thị - nông thôn độc đáo của nước ta là sản phẩm của sự mâu thuẫn giữa phương thức sản xuất nông nghiệp lạc hậu và phương thức sản xuất công nghiệp hoá. Để thực hiện mô hình cơ cấu quản trị gắn kết thành thị - nông thôn, chúng ta phải nỗ lực giải quyết phương thức sản xuất nông nghiệp lạc hậu với chế độ khoán sản là chính, thực hiện chuyển đổi nông nghiệp sang công nghiệp hóa và phương thức sản xuất hiện đại. Hãy để nông dân theo nghĩa truyền thống tự nhiên biến thành công nhân công nghiệp và công nhân khoa học công nghệ nông nghiệp hoặc nhà quản lý. Nếu không có công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp thì không thể đạt được sự chuyển đổi thực sự sang mô hình cơ cấu quản trị gắn kết thành thị - nông thôn.

(4) Tích cực sửa đổi và hoàn thiện các luật, quy định và chính sách hiện hành của quốc gia và địa phương nhằm loại bỏ các rào cản về pháp lý và chính sách đối với việc xây dựng và phát triển đô thị mới. Các luật lệ, quy định và chính sách hiện hành của quốc gia và địa phương của nước tôi dần được xây dựng do sự phân chia quản lý đô thị và nông thôn. Cần phải từng bước sửa đổi và hoàn thiện các luật, quy định và chính sách hiện hành có liên quan để loại bỏ các rào cản pháp lý và chính sách đối với việc xây dựng và quản lý gắn kết đô thị - nông thôn.

3. Kết luận

Công cuộc xây dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa của nước ta đang ở trong thời kỳ phát triển then chốt, việc xây dựng và phát triển đô thị kiểu mới là nhu cầu đổi mới và phát triển kinh tế sâu rộng trong thời kỳ mới, đồng thời cũng là con đường duy nhất để nước ta nhận thức và xây dựng xã hội khá giả. Sau hàng chục năm cải cách và mở cửa, chúng ta đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và nhiều bài học. Để thực hiện sự phát triển bền vững và lành mạnh của nền kinh tế nước ta, chúng ta cần suy nghĩ kỹ hơn và xây dựng chiến lược phát triển tổng thể trong quá trình xây dựng đô thị mới, thực hiện chuyển đổi phương thức phát triển sâu rộng sang tinh chế, tiêu chuẩn hóa và khoa học. chế độ phát triển. Thông qua việc phát triển và xây dựng một kiểu đô thị mới, các yêu cầu về sự phát triển lành mạnh và bền vững của nền kinh tế nước tôi và sự phát triển đồng bộ của môi trường sẽ được thực hiện.

Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
người giới thiệu

1 tỉnh Yang Shi. Kế hoạch đô thị hóa về cơ bản đã được hoàn thiện: hộ khẩu có thể trở thành một bước đột phá[N]. Thời báo Trung Quốc, 2013-01-05

(Phụ trách biên tập He Li)

Trước: Thảo luận về Cải cách Giảng dạy Khóa học Tiếng Anh Kế toán trong các trường Cao đẳng Tư thục
Kế tiếp: Nghiên cứu về mô hình phát triển du lịch ở các vùng dân tộc —— Nghiên cứu điển hình về Liên đoàn Alxa ở Nội Mông

Chúc các bạn đọc tin video bong da vui vẻ!