bong da chelsea

 • Sự đóng góp
 • Thời gian cập nhật 22/10/2021
 • 3 readings
 • Rating 0
 • great
 • Step on

Giới thiệu về bong da chelsea

xem bong da

Nghiên cứu về đánh giá hiệu quả của các dự án kế hoạch khoa học và công nghệ ở tỉnh Hồ Bắc

 • Sự đóng gópThế giới đám mây
 • Cập nhật thời gian2017-10-31
 • Đọc911 lần
 • ghi bàn4
 • tuyệt vờihai mươi mốt
 • Bước lên0
Zhang Ying 1 Liu Jinghui 2

(1. Viện Thông tin Khoa học và Công nghệ Hồ Bắc, Vũ Hán 430071, Hồ Bắc; 2. Chi nhánh quản lý Honghu East Jinghe thuộc Cục quản lý sông Hán Giang tỉnh Hồ Bắc, Honghu 433201, Hồ Bắc)

Tóm tắt: Một số thành tựu đã đạt được trong việc đánh giá hiệu quả các dự án kế hoạch khoa học và công nghệ ở tỉnh Hồ Bắc, nhưng cũng còn một số vấn đề. Thông qua nghiên cứu về đánh giá hiệu quả của các dự án kế hoạch khoa học và công nghệ tỉnh Hồ Bắc, tình hình cơ bản của các dự án kế hoạch khoa học và công nghệ tỉnh Hồ Bắc, và đánh giá hiệu quả của các dự án kế hoạch khoa học và công nghệ tỉnh Hồ Bắc được phân tích từ ba khía cạnh: xây dựng hệ thống , phương pháp đánh giá và áp dụng kết quả. Gợi ý để đánh giá hiệu quả dự án.

Từ khóa: Dự án Quy hoạch Khoa học và Công nghệ; Đánh giá hoạt động; Thiết kế Chỉ số Tỉnh Hồ Bắc

Số phân loại thư viện Trung Quốc: F224 Mã nhận dạng tài liệu: Adoi: 10.3969 / j.issn.1672-2272.2017.18.026

Ngày nhận: 2017-07-27

0 Lời nói đầu

Dự án Kế hoạch Khoa học và Công nghệ tỉnh Hồ Bắc đề cập đến các hoạt động nghiên cứu và phát triển khoa học và công nghệ được thực hiện trong Kế hoạch Khoa học và Công nghệ tỉnh Hồ Bắc, do đơn vị hoặc cá nhân dự án đảm nhận và được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định. Việc thực hiện đánh giá hiệu quả của các dự án kế hoạch khoa học và công nghệ tỉnh Hồ Bắc có lợi cho việc nâng cao trình độ ra quyết định và quản lý của chính phủ đối với đầu tư khoa học và công nghệ, có lợi cho việc cải thiện và hoàn thiện việc quản lý hiệu suất của các dự án kế hoạch khoa học và công nghệ cấp tỉnh, là thuận lợi cho việc điều chỉnh và tối ưu hóa việc phân bổ các nguồn lực khoa học và công nghệ, phát huy tối đa tiện ích của các quỹ tài chính. Qua nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của các dự án kế hoạch khoa học và công nghệ tỉnh Hồ Bắc, đưa ra thực trạng cơ bản của các dự án kế hoạch khoa học và công nghệ tỉnh Hồ Bắc.

1 Tình hình cơ bản của các dự án kế hoạch khoa học và công nghệ tỉnh Hồ Bắc

1.1 Phân loại đặc biệt của kế hoạch khoa học và công nghệ tỉnh Hồ Bắc

Theo thiết lập kế hoạch khoa học và công nghệ của tỉnh Hồ Bắc và thuộc tính của từng kế hoạch, các dự án kế hoạch khoa học và công nghệ của tỉnh Hồ Bắc được chia thành 4 loại: dự án đặc biệt đổi mới tri thức (quỹ khoa học tự nhiên), dự án đặc biệt đổi mới công nghệ, chuyển đổi thành tựu công nghệ đặc biệt các dự án đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực dịch vụ khởi nghiệp, các dự án đặc biệt.

(1) Dự án đổi mới tri thức (Quỹ Khoa học Tự nhiên) chủ yếu hỗ trợ các dự án nghiên cứu mang tính khám phá và hướng tới tương lai được thực hiện theo hướng ứng dụng cơ bản và biên giới khoa học, nhằm ươm mầm những tài năng và đội ngũ nghiên cứu khoa học xuất sắc, tăng cường xây dựng nền tảng phòng thí nghiệm trọng điểm , và nâng cao nguồn sáng tạo trong khả năng của tỉnh Hồ Bắc. Cụ thể, nó bao gồm các dự án chung, dự án thanh niên xuất sắc, dự án nhóm sáng tạo và dự án phòng thí nghiệm trọng điểm.

(2) Các dự án đổi mới công nghệ đặc biệt tập trung vào việc hỗ trợ các trung tâm nghiên cứu công nghệ kỹ thuật, phòng thí nghiệm trọng điểm và viện nghiên cứu công nghệ công nghiệp trên cấp tỉnh, nhằm khắc phục một số công nghệ cốt lõi, trọng điểm và phổ biến của công nghiệp, từ đó nâng cao năng lực đổi mới độc lập và hỗ trợ phát triển công nghiệp, chẳng hạn như Dự án lớn, dự án trọng điểm và dự án nghiên cứu khoa học mềm, v.v.

(3) Dự án chuyển đổi thành tựu khoa học và công nghệ đặc biệt chủ yếu hỗ trợ các dự án chuyển đổi thành tựu khoa học và công nghệ, chủ yếu bao gồm các dự án chuyển đổi thành tựu khoa học và công nghệ trong nông nghiệp, nhằm thúc đẩy, tăng cường mở và chia sẻ nguồn lực khoa học và công nghệ cho xã hội.

(4) Dự án nâng cao năng lực dịch vụ đổi mới khoa học và công nghệ đặc biệt bao gồm dự án khởi nghiệp khoa học và công nghệ đặc biệt dành cho sinh viên đại học, nền tảng chia sẻ điều kiện đổi mới khoa học và công nghệ và dự án xây dựng hệ thống dịch vụ chuyển giao công nghệ nhằm thiết lập hệ thống đổi mới công nghệ lấy doanh nghiệp làm chủ đạo. cơ thể, định hướng thị trường và kết hợp giữa sản xuất, giáo dục và nghiên cứu.

1.2 Phân loại các loại dự án kế hoạch khoa học và công nghệ tỉnh Hồ Bắc

Căn cứ vào việc dự án có tạo ra lợi ích kinh tế và xã hội thực tế và trực tiếp hay không, dự án quy hoạch khoa học và công nghệ có thể được chia thành dự án nghiên cứu cơ bản, dự án phát triển công nghệ và dự án hỗ trợ công nghệ.

(1) Kết quả của các dự án nghiên cứu cơ bản chủ yếu dựa trên các giấy tờ, công trình, bằng sáng chế, v.v., với mục tiêu giành được quyền sở hữu trí tuệ độc lập, kết quả đổi mới ban đầu, v.v., và hỗ trợ các dự án nghiên cứu cơ bản ban đầu hỗ trợ sự phát triển của kiến thức khoa học. Chẳng hạn như dự án đổi mới kiến ​​thức đặc biệt (Quỹ Khoa học Tự nhiên) và v.v.

(2) Kết quả của các dự án phát triển công nghệ chủ yếu ở dạng sản phẩm, vật liệu và thiết bị mới, thiết lập các quy trình, hệ thống và dịch vụ mới và cải tiến đáng kể các hạng mục đã được sản xuất và thiết lập ở trên, chẳng hạn như như các dự án đặc biệt để chuyển đổi các thành tựu khoa học và công nghệ, v.v.

(3) Các dự án hỗ trợ khoa học và công nghệ chủ yếu cung cấp các điều kiện cơ bản như cơ sở hạ tầng, cơ sở cho nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ, tạo môi trường tốt, chủ yếu hỗ trợ các dự án quy hoạch khoa học và công nghệ hỗ trợ cơ bản cho hoạt động nghiên cứu phát triển và thành tựu các hoạt động chuyển đổi, chẳng hạn như dịch vụ đổi mới khoa học và công nghệ Các dự án đặc biệt để nâng cao năng lực.

2 Phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động của dự án lập kế hoạch khoa học và công nghệ tỉnh Hồ Bắc

2.1 Xây dựng hệ thống quản lý đánh giá hiệu suất

Để đảm bảo tiến độ thực hiện có trình tự, Sở Tài chính và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã ban hành hàng loạt văn bản. Sở Tài chính tỉnh đã xây dựng các Biện pháp tạm thời để thực hiện đánh giá hiệu quả hoạt động của các quỹ cho các dự án tài chính cấp tỉnh ở tỉnh Hồ Bắc trong năm 2012, trong đó quy định nội dung và phương pháp, cách thức thực hiện cụ thể, áp dụng kết quả và giám sát và quản lý công việc đánh giá đối với việc đánh giá hiệu quả hoạt động của các quỹ tài chính. Được ban hành vào năm 2014 "Hướng dẫn hoạt động đánh giá hiệu quả hoạt động của quỹ dự án tài chính tỉnh Hồ Bắc" đã đảm bảo hiệu quả việc tiêu chuẩn hóa công tác đánh giá hiệu quả hoạt động. Đồng thời, trong năm 2016, đã lấy ý kiến ​​rộng rãi. về việc áp dụng các biện pháp tạm thời đối với kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của chi tiêu tài khóa cấp tỉnh ở tỉnh Hồ Bắc. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hồ Bắc đã liên tiếp xây dựng "Các biện pháp tạm thời để quản lý các dự án kế hoạch khoa học và công nghệ tỉnh Hồ Bắc (để thực hiện thử nghiệm)" và "Quy định quản lý kế hoạch khoa học và công nghệ tỉnh Hồ Bắc (để thử nghiệm Thực hiện) ", và sửa đổi và ban hành" Quản lý dự án kế hoạch khoa học và công nghệ tỉnh Hồ Bắc "vào tháng 6 năm 2017. Các biện pháp điều chỉnh tổ chức và quản lý, chấp nhận ứng dụng, xem xét và phê duyệt dự án, thực hiện và kiểm tra, nghiệm thu và giám sát khoa học của tỉnh Hồ Bắc và các dự án kế hoạch công nghệ, và làm rõ rằng đơn vị đảm nhận dự án nên hợp tác để thực hiện các đánh giá hiệu quả hoạt động theo yêu cầu, và báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động sẽ được coi là một chỉ số tham chiếu của công ty được đưa vào hệ thống tín chỉ của đơn vị đảm nhận.

Tỉnh Hồ Bắc Lập kế hoạch Khoa học và Công nghệ Dự án Đánh giá Hiệu suất Nghiên cứu Phát triển Đổi mới Khu vực

Nghiên cứu về đánh giá hiệu quả của các dự án kế hoạch khoa học và công nghệ ở tỉnh Hồ Bắc

Đồng thời, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hồ Bắc đã triển khai quản lý trực tuyến các dự án kế hoạch khoa học và công nghệ và mở "Nền tảng quản lý kinh doanh tích hợp của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hồ Bắc", đã hiện thực hóa mạng thông tin hóa ứng dụng và nghiệm thu các dự án kế hoạch KHCN, đảm bảo công tác đánh giá hiệu quả một cách khoa học và khoa học.

2.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động

Các phương pháp đánh giá kết quả hoạt động thường được sử dụng là: phương pháp chi phí - lợi ích, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích nhân tố, phương pháp chi phí thấp nhất, phương pháp đánh giá công khai, v.v. Việc đánh giá hiệu suất của các dự án kế hoạch khoa học và công nghệ Hồ Bắc chủ yếu dựa trên đánh giá hiệu suất của dự án và các phương pháp đánh giá hiệu suất kế hoạch tổng thể chủ yếu sử dụng hai phương pháp sau:

2.2.1 Phương pháp đánh giá toàn diện mờ

Phương pháp đánh giá tổng hợp mờ là một phương pháp đánh giá toàn diện dựa trên toán học mờ, chủ yếu chuyển đánh giá định tính thành đánh giá định lượng theo lý thuyết thành viên của toán học mờ. Bài toán định lượng.

Tính lành mạnh của hệ thống kinh doanh, lợi ích xã hội và tác động bền vững của dự án trong hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả của dự án KHCN là những đánh giá định tính, khó đo lường chính xác. Phương pháp đánh giá toàn diện mờ làm cho kết quả đánh giá trở nên rõ ràng hơn bằng cách chuyển các chỉ số định tính này thành các đánh giá định lượng.

2.2.2 Phương pháp cho điểm chỉ số

Theo Hệ thống chỉ số đánh giá thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ, xem xét toàn diện cấp độ kế hoạch và kết quả đánh giá dự án, ấn định điểm cho từng chỉ số và tổng hợp để lấy kết quả đánh giá kế hoạch.

Các chỉ tiêu định lượng như tỷ lệ đến đúng hạn và tỷ lệ thực hiện ngân sách trong hệ thống chỉ số đánh giá kết quả hoạt động của các dự án KHCN có thể được tính điểm dựa trên tình hình chung, trong khi các chỉ tiêu định tính như tính lành mạnh của hệ thống kinh doanh và lợi ích xã hội được xem xét một cách tổng thể. điểm tình huống và điểm trung bình của dự án Nhìn chung điểm trung bình của cả hai là trung bình, ưu điểm của phương pháp này là trực quan hơn nhưng nhược điểm là rắc rối hơn.

2.3 Ứng dụng Đánh giá Hiệu suất

2.3.1 Thiết kế chỉ số

Theo đặc điểm của đánh giá hiệu quả các dự án kế hoạch khoa học và công nghệ tỉnh Hồ Bắc và nội dung chi tài chính, cấu trúc hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả của các dự án kế hoạch khoa học và công nghệ tỉnh Hồ Bắc được xác định. Dựa trên đánh giá hiệu quả của các dự án khoa học và công nghệ do các tỉnh và thành phố khác ở Trung Quốc thực hiện, theo các tài liệu liên quan, việc đánh giá hiệu quả của các dự án khoa học và công nghệ ở tỉnh Hồ Bắc chủ yếu được thực hiện theo việc triển khai và đánh giá hiệu quả của Sở tài chính tỉnh, được chia thành mục tiêu dự án, quản lý dự án, đầu ra dự án và hiệu quả dự án 4 chỉ số cấp một. Theo các loại dự án khác nhau, các dự án nghiên cứu cơ bản, dự án phát triển công nghệ và dự án hỗ trợ công nghệ về cơ bản có các mục tiêu dự án và quản lý dự án giống nhau, đầu ra của dự án và hiệu ứng của dự án được thiết lập dựa trên các mục tiêu về hiệu suất (xem Hình 1).

2.3.2 Ứng dụng kết quả

Tham khảo thực tiễn trong và ngoài nước, kết hợp với đánh giá hiệu quả của các dự án khoa học và công nghệ ở tỉnh ta, kết quả đánh giá hiệu quả sử dụng hệ thống phần trăm, kết quả đánh giá được chia thành xuất sắc, tốt, trung bình và kém với khoảng điểm tương ứng. là: Xuất sắc: điểm đánh giá ≥ 85 điểm; tốt: 70 điểm ≤ điểm đánh giá <85 điểm; trung bình: 50 điểm ≤ điểm đánh giá <70 điểm; kém: điểm đánh giá <50 điểm.

3 Gợi ý về việc cải thiện đánh giá hiệu quả của các dự án kế hoạch khoa học và công nghệ của tỉnh Hồ Bắc

Trong những năm gần đây, tỉnh Hồ Bắc đã đạt được những thành tựu nhất định trong việc đánh giá hiệu quả các dự án kế hoạch khoa học và công nghệ, nhưng cũng có một số vấn đề rõ ràng. Để nâng cao hiệu quả hoạt động thẩm định các dự án khoa học và công nghệ và thúc đẩy tiêu chuẩn hóa, khoa học hóa và thể chế hóa công tác đánh giá hiệu quả hoạt động, các mặt sau đây cũng cần được thực hiện tốt.

(1) Cải thiện hệ thống chỉ số đánh giá và phương pháp đánh giá. Các chỉ số đánh giá hiện tại bỏ qua tính đặc thù của các dự án khác nhau, việc thiết lập các chỉ số kinh doanh và chỉ số tài chính còn quá chung chung, các chỉ tiêu mang tính định tính nhiều hơn và ít định lượng hơn. Theo các loại dự án kế hoạch khoa học và công nghệ khác nhau, các chỉ số mục tiêu và chi tiết, chẳng hạn như dự án đổi mới tri thức đặc biệt (Quỹ Khoa học Tự nhiên), chủ yếu là nghiên cứu cơ bản, và các chỉ số đánh giá về đầu ra và hiệu quả của nó cần được phân biệt với các chỉ số đặc biệt khác các dự án. Đồng thời, áp dụng nhiều phương pháp đánh giá như kết hợp giữa đánh giá bằng văn bản và đánh giá tại hiện trường để đảm bảo tính xác thực của thông tin, dữ liệu do đơn vị báo cáo.

(2) Tăng cường xây dựng hệ thống đánh giá kết quả hoạt động. Thiết lập hệ thống phản hồi và báo cáo công bố thông tin đánh giá kết quả thực hiện dự án, công khai kết quả đánh giá kết quả thực hiện ở một mức độ nhất định, tăng cường hiểu biết và giám sát của công chúng về quản lý khoa học và công nghệ; phản hồi kịp thời kết quả đánh giá cho đơn vị chủ trì dự án và theo kết quả đánh giá kết quả thực hiện dự án , bộ phận quản lý khoa học và công nghệ và Bên thực hiện dự án tổng hợp kinh nghiệm, xây dựng các biện pháp, hoàn thiện hệ thống và tăng cường khắc phục để ứng phó với các vấn đề tồn tại, để nâng cao trình độ quản lý dự án.

(3) Thực hiện việc quản lý theo mạng lưới đối với việc đánh giá hiệu quả hoạt động của các dự án khoa học và công nghệ. Hiện thực hóa mạng, thông tin và tự động hóa đánh giá hiệu suất. Ví dụ: mô-đun quản lý hiệu suất của các dự án khoa học và công nghệ có thể được thêm vào "Nền tảng quản lý kinh doanh tích hợp của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hồ Bắc", rất thuận lợi cho các đơn vị dự án điền vào trong thông tin trên mạng, và các sở quản lý khoa học và công nghệ tỉnh, thành phố cũng có thể thực hiện Đánh giá toàn diện trực tuyến để nâng cao hiệu quả công việc.

(4) Xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá hiệu quả hoạt động của các dự án khoa học và công nghệ. Thu thập, phân loại và phân tích thông tin toàn bộ quá trình khởi xướng, thực hiện, nghiệm thu, kết quả dự án của từng đơn vị và thiết lập cơ sở dữ liệu khoa học, đánh giá kết quả thực hiện dự án khoa học và công nghệ đáng tin cậy, đảm bảo tính toàn diện và chính xác khách quan của cơ sở khoa học. và đánh giá kết quả hoạt động của dự án công nghệ.

người giới thiệu

1 Nghiên cứu đánh giá hiệu quả các dự án kế hoạch khoa học và công nghệ địa phương [J]. Nghiên cứu quản lý khoa học và công nghệ, 2010 (21).

2 Nghiên cứu thực nghiệm về đánh giá hiệu quả hoạt động của các dự án khoa học và công nghệ tài chính địa phương [J]. Thông tin Khoa học và Công nghệ Hắc Long Giang, 2012 (7).

3 Nghiên cứu Đánh giá Hiệu quả Chi tiêu Dự án Công nghệ Tài khóa ở Khu tự trị Nội Mông [J]. Nghiên cứu Quản lý Khoa học, 2012 (5).

4 Nghiên cứu về Đánh giá Hiệu suất của Dự án Khoa học và Công nghệ Tài chính Panzhihua [J]. Science and Technology Guide, 2014 (18).

Trước: Thảo luận về tác động của chuyển dịch việc làm đối với việc thu hẹp khoảng cách thu nhập giữa các khu vực thành thị và nông thôn —— Lấy các điều kiện thu nhập ở thành thị và nông thôn của tỉnh Quảng Đông làm mẫu
Kế tiếp: Chuyển đổi và nâng cấp, sức mạnh mạnh mẽ, phát triển hàng đầu và tìm kiếm một chương mới-Khu phát triển kinh tế Trung Quốc Thường Châu, sự lựa chọn của con đường để cải thiện sự phát triển

Chúc các bạn đọc tin bong da chelsea vui vẻ!